top of page
  • Smeden

Nya spännande möjligheter för Smeden

Sedan starten av Husqvarna FF’s aktivitetshus Smeden, har arbete pågått med att skapa en bra finansiering på både kort och lång sikt. Nu har det blivit klart att Arvsfonden beviljar projektmedel för tre år till att utveckla verksamheten.

– Det är fantastiskt roligt och betydelsefullt och detta skapar goda förutsättningar för att utveckla Smeden ytterligare, säger Stefan Axelsson ordförande i Husqvarna FF.

Kultur och idrott

Smeden innehåller redan idag flera olika verksamheter. Det finns bland annat ateljéer för konstnärer, en fritidsgård, musik och TV studio samt E-sport arena. Dessutom hyr flera olika föreningar in sig i lokalerna.

– Nu kommer arbetat med att ytterligare bredda utbudet av kultur- och idrottsaktiviteter i Huskvarna kunna intensifieras, säger Örjan Johnsson som är en av de personer som kämpat på ideell basis med att leta och söka projektmedel. Ett tidskrävande och tålmodigt arbete. Örjan är med i Husqvarna FF’s styrelse och har tillsammans med Ingvar Ederborn och flera andra varit ansvariga för ansökningsarbetet.

Örjan beskriver att syftet med projektet är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Dessutom ska integrationen mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, mellan ungdomar med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning öka.

– Ambitionen är att ungdomarna ska få stöd med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål, säger Örjan

Fyra hörnstenar

Smeden vilar på fyra viktiga hörnstenar. Dessa är idrott, kultur/bildning, integration och föreningsverksamhet.

Örjan Johnsson ger exempel på aktiviteter som kan bli aktuella. Det är alltifrån läsprojekt i pojk- och flicklag, fotboll för nyanlända, konstprojekt, e-sport till film- och mediaproduktion. Med den ökade bredden av aktiviteter vill föreningen attrahera ungdomar längre upp i åldrarna och stärka ungdomarnas föreningsorganisering.

– Vi kommer rekrytera verksamhetsansvariga som, tillsammans med alla i huset och alla ungdomar, kan utveckla Smeden. Det är en projekttid på tre år, säger Örjan Johnsson.

I projektet ingår även att tillsammans med ungdomarna och intressenterna i Smeden arbeta fram en gemensam värdegrund för hela verksamheten.

Detta bidrag från Arvsfonden är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet. Från föreningens sida har allt arbete hittills varit helt ideellt. Nu kan det skapas bättre förutsättningar att, tillsammans med ungdomar och övriga aktörer i huset utveckla och förverkliga de tankar som finns för huset.

Fler ansökningar ute

Arbetet pågår också med att restaurera och bygga om Smeden så att det passar bättre till verksamhetens behov. Där finns också olika projektansökningar inlämnade och förhoppningen är att även dessa får positivt utfall.

Husqvarna FF väntar svar på en ansökan om ombyggnadsstöd. Det är en viktig del för att kunna anpassa fastigheten till den nya verksamheten. Vi behöver bl a skapa en ny handikappanpassad entré och även skapa lokaler för föreningsverksamheten.

Rekrytering pågår

Redan nu är rekryteringsprocessen i full gång. Det föreningen söker är personer med bakgrund som t ex projektledare eller koordinator. De sökande bör helst ha någon form av eftergymnasial utbildning inom pedagogik eller socialt arbete och gärna en bakgrund inom idrottsrörelsen.

– Det viktigaste är att vi hittar kreativa, engagerade och utåtriktade personer som drivs av nya möten med människor, säger Örjan Johnsson.

Känner du någon som är intresserad så finns annonsen här. (LÄNK)

Socialt arbete viktigt

Husqvarna FF har sedan många år tillbaka bedrivit en bred verksamhet och där andra sociala aktiviteter utöver fotbollen varit viktiga. HFF är redan idag en stor förening med många aktiva ungdomar, men aktivitetshuset kan bidra till att ännu fler blir aktiva och även inom andra eller fler intresseområden.

Text och Foto: Joakim Edvinsson

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page